Instalacja ORACLE Java 8 w Ubuntu 12.04 oraz Ubuntu 12.10

Dodanie repozytorium

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

sudo apt-get update

sudo apt-get install oracle-java8-installer

sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle